உலகின் மிகப் பெரிய தமிழ் நூல் அங்காடி தமிழ்நூல்.காம்
 

தமிழ்நூல்.காம் புதுப்பொலிவுடன் உங்களை வரவேற்கிறது.

முழுமையாக ஒருங்குறிக்கு (Unicode) மாறுகிறோம். எங்களின் தரவுத் தளத்தைப் புதுப்பிக்கிறோம். மிக அண்மை வௌயீடுகளை உள்ளடக்கிய தரவுத்தளத்தை நிறுவும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இனி, புதிய வெளியீடுகள் யாவற்றின் விவரங்களையும் உடனுக்குடன் இத்தளத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். தமிழியல் நூல்கள், ஈழத்து நூல்கள் மற்றும் தமிழ்க் குறுந்தட்டுகளின் முழுமையான பட்டியலைக் கொடுக்கிறோம். இவற்றிற்கும் கூடைக்குள் சேர்க்கும் வசதியை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். படிப்படியாகத் தரவுகளை ஏற்றுகிறோம்.
இப்பணிகள் விரைவிலேயே முழுமையாக நிறைவேறும். அதுவரை பொருத்தருள வேண்டுகிறோம்.

Download the Unicode Tamil Font and set the encoding in your browser to Unicode to view this site.